Avis Legal – dev

1. Protecció de dades

De conformitat amb l’establert en els arts. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (en endavant, “RGPD”), i els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garanties dels Drets Digitals (en endavant, “LOPDGDD”), pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, els informem dels següents punts:

2. Responsable del Tractament de dades personals

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL GRUPO ENDESA-CATALUNYA AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO (E.R.E’S.), amb NIF G62519558 i domicili social situat a C/ Nàpols 104 – Entlo. 5ª, es el responsable del tractament de les dades personals recollides en la pàgina web: www.erege.org
Qualsevol dubte o qüestió pot contactar-nos a través del correu electrònic: eregecat@erege.org o per mitjà del nostre telèfon 932650778.

3. Tractament de les dades personals

A continuació s’identifiquen els tractaments efectuats per ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL GRUPO ENDESA-CATALUNYA AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO (E.R.E’S.) en la pàgina web:

Formulari Web “Contacte”

La finalitat es tracta d’atendre les vostres consultes i/o sol·licituds que heu efectuat per mitjà dels formularis que disposem en la present pàgina web.
Les dades que requerim per poder dur a terme la finalitat anterior son les dades identificatives descrites en el formulari web.
Conservarem les presents dades mentre es mantingui el consentiment prestat per la finalitat en qüestió.

Navegació a la pàgina web

La finalitat es basa en el tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web.
Per poder dur a terme la finalitat descrita, podem recollir la vostra dirección IP al accedir a la nostra pàgina web, quan ho consenteixes.
La conservació d’aquestes dades es mantidrà mentre es mantingui el vostre consentiment prestart.


4. Destinataris i transferències internacionals

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL GRUPO ENDESA-CATALUNYA AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO (E.R.E’S.) no cedirà les dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions on sigui obligatori per llei o s’hagi externalitzat algun servei per al normal funcionament de l’empresa. Així mateix, aquesta cessió serà informada a l’interessat a través de les clàusules de consentiment establertes per la normativa en protecció de dades.
No realitzem transferències Internacionales de les dades recollides per a les finalitats descrites en aquesta política de privacitat. En cas que fos necessari una transferència, se li informarà de forma prèvia. En cas de que ocorri, li informem que totes les nostres possibles transferències comptaran amb les degudes garanties addicionals de conformitat amb la normativa RGPD i la LOPDGDD.

5. Conservació de les dades

El tractament de les dades amb les finalitats descrites anteriorment es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sense perjudici de la conservació resulti necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.
A demés, ens comprometem a cessar el tractament de les dades personals quan hagi finalitzat el termini de conservació, així com bloquejar-los degudament en les nostres bases de dades.

6. Exercici dels Drets dels Interessats

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL GRUPO ENDESA-CATALUNYA AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO (E.R.E’S.) informa els usuaris que poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com de retirada del consentiment prestat, davant nostre.

 • Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal concretes i sobre el tractament que se n’hagi fet o se’n faci, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions que se n’hagin fet o es prevegi fer-ne.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Aquest dret només es pot satisfer amb relació a aquella informació que es trobi sota el control de l’app; per exemple, es poden eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina i imatges o continguts web en què apareguin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes en origen pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del que estableixin el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de conservar- les, dintre del termini i en la forma escaients.
 • Dret de portabilitat: és el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: és el dret que té l’usuari a exigir que ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL GRUPO ENDESA-CATALUNYA AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO (E.R.E’S.) no tracti les seves dades de caràcter personal o que posi fi al tractament que en faci.
 • Per poder exercir qualsevol dels drets prèviament descrits, és necessari complir els requisits següents:
  Cal presentar un escrit a l’adreça postal C/ Nàpols 104 – Entlo. 5ª (a l’atenció de ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL GRUPO ENDESA-CATALUNYA AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO (E.R.E’S.)), o bé enviar-lo per correu electrònic a eregecat@erege.org

  Documents acreditatius de la petició que formula.

  L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

  Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingueu coneixement o considereu que un fet pot suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

  ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL GRUPO ENDESA-CATALUNYA AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO (E.R.E’S.) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de risc que acompanya els tractaments duts a terme i indicats en l’apartat de termes i condicions d’ús, de manera que se’n garanteixi la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.