Avís Legal

Introducció.

1.1. Gràcies per triar ASSOCIACIÓ D’EMPLEATS DEL GRUP ENDESA-CATALUNYA, AFECTATS PER EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ – ERO’S (en endavant, ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA). Mitjançant l’ús i l’accés a aquest lloc web (www.erege.org), (en endavant el lloc web), vostè atorga un contracte vinculant amb la nostra societat, el seu contracte amb nosaltres inclou la seva acceptació a aquests “Termes i Condicions d’Ús “i la nostra” Política de Privacitat “. Si no estigués d’acord amb qualsevol dels termes, si us plau, us convidem a que abandoni els llocs web.

1.2. El lloc web és titularitat d’ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA, la raó social és ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA, amb seu al Carrer Nàpols 104, entresòl,5a., amb CIF G-62519558, Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 24343 – J / 1, i correu electrònic: eregecat@erege.org

1.3. ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA li indica que és obligació de l’Usuari llegir les presents condicions d’ús dels llocs web, considerant vigents i per tant aplicables. Recomanem als Usuaris que imprimeixin i guardin una còpia dels presents “Condicions d’ús” per a, posteriorment, tenir coneixement de les mateixes, si bé aquesta informació estarà en tot moment disponible a la pàgina web www.erege.org . Totes les condicions poden ser emmagatzemades i reproduïdes pels Usuaris/clients a través de qualsevol eina dels processadors de text convencionals existents al mercat.

1.4. Per poder usar i navegar pels llocs web d’ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA, l’Usuari ha (a) tenir 18 o més anys, o tenir 16 i comptar amb el consentiment patern o del seu tutor a aquests termes, (b) tenir capacitat per atorgar un contracte vinculant amb nosaltres i que cap llei aplicable ho prohibeixi, i (c) ser resident a Espanya. L’Usuari també garanteix que tota informació que proporcioni ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA sigui veraç, precisa i completa, i accepta que així sigui en tot moment.

Objecte.

2.1. És objecte dels presents termes i condicions d’ús, la regulació de la navegació, accés i ús del portal i de la seva informació (Browsing, és a dir fullejar un espai amb el propòsit de reconèixer objectes en ell), aquesta conducta fàctica suposa la acceptació jurídica automàtica i sense cap modificació, dels termes, condicions i advertències recollides en el present text. Les conductes descrites confereixen la condició d’Usuari sense necessitat de signatura convencional per part de l’Usuari, pel que fa als termes aquí establerts sense perjudici de l’aplicació de les corresponents normatives d’obligat compliment. És obligació de ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA advertir que, si l’Usuari estigués en desacord amb els termes presents en aquest document, l’Usuari haurà d’abstenir d’accedir als llocs web, de manera que ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA el convida immediatament a abandonar aquest lloc web si està d’acord amb l’esmentada advertència.

2.2 L’Usuari es declara com una persona física o jurídica, ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA declara, i l’Usuari reconeix, que ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA proporciona informació diversa, assumint l’Usuari la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a tots aquells usos i pràctiques que realitzi l’Usuari dins del lloc web, així com l’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA.

  1. Directrius de l’Usuari.

Hem establert una sèrie de normes bàsiques perquè l’usuari pugui seguir-les quan accedeixi als nostres llocs web. Seguiu aquestes normes:

3.1. Directrius d’accés als llocs web

3.1.1. Per accedir als llocs web, l’Usuari ha de comptar amb un accés i connexió a la xarxa Internet, abonar les tarifes d’accés, tenir l’equip/dispositiu i els sistemes electrònics necessaris per a realitzar la connexió a la xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a aquest efecte (ordinador, telèfon, tableta, etc..) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar.

3.1.2. L’Usuari coneix que el correcte accés i ús de determinats continguts i serveis dels llocs web, pot implicar la descàrrega en els seus dispositius informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. L’usuari és l’únic responsable de la instal·lació de citats elements, declinant ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA qualsevol tipus de responsabilitat que d’això pugui derivar..

3.2. Directrius d’utilització dels llocs web per l’usuari

3.2.1. L’Usuari s’obliga a dur a terme una utilització dels llocs web, les seves condicions, serveis que es poguessin oferir, continguts de conformitat amb la Llei, la moral, els bons Costums i l’ordre públic, no utilitzant contràriament als continguts presents en aquest text, de manera lesiva per ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA o tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar els llocs web o els seus serveis, o impedir una normal dels llocs web per altres Usuaris.

3.2.2. L’usuari s’abstindrà de realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes de ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA, així com d’introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics.

3.2.3 ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als llocs web i / o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells Usuaris que incompleixin els termes i condicions d’ús.

3.3. Limitació de responsabilitat de ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA per l’ús dels llocs web

3.3.1. Els llocs web poden albergar continguts publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès, per a la seva inclusió en els llocs web, compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3.3.2. ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA fa tots els esforços necessaris per oferir la informació continguda en els llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA, es procediria a l’esmena de l’errada al més aviat i es facilitarà a l’Usuari la informació i opcions establertes en la legislació vigent.

3.3.3. ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA no serà responsable enfront de l’Usuari, quant:

L’eficàcia en la connexió així com la velocitat d’accés als llocs web per l’Usuari. Les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes a ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA. La informació introduïda per Usuaris i terceres persones, alienes a ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA i amb els quals no es mantingui cap tipus d’acord ni col·laboració contractual.

  1. Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat.

4.1 ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’Usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la plataforma i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

4.2 ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als Usuaris dels seus llocs webs que pogués derivar-se de la navegació per les seves llocs webs. En conseqüència, ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’Usuari.

  1. Vigència del present text.

5.1. ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del lloc web. Tant pel que fa als continguts dels llocs, com en les condicions d’ús dels mateixos. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del lloc web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què exclusivament es trobin publicades i a disposició en els llocs web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

5.2. ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

  1. Propietat intel·lectual i industrial.

6.1. Tots els textos, imatges, continguts, logotips, marques registrades o no, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge dels llocs web, són titularitat originària o derivativament de ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA. Conseqüentment són obres o continguts protegits com a propietat intel·lectual i/o propietat industrial per l’ordenament jurídic espanyol acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, i els és més aplicació tant la normativa espanyola afí i comunitària en els esmentats camps, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

6.2. Tots els drets sobre els continguts estan reservats i queda prohibida expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i / o qualsevol modalitat d’ús, de la totalitat o part dels continguts dels llocs web sense el consentiment exprés de ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA .

  1. Legislació aplicable i jurisdicció.

7.1 ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

7.2 Les parts acorden, de les seves lliures voluntats que la relació entre l’Usuari i ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA SLU es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA , els jutjats o tribunals de la localitat de Barcelona.

  1. Política de Protecció de dades.

8.1 D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA informa a l’Usuari en relació al lloc web www.erege.org que la informació que es pugui demanar al lloc web s’incorporarà en els sistemes de tractament responsabilitat de ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA, amb les finalitats de realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l’Usuari amb els llocs web, així com les tasques d’informació, estadística, i de les activitats relacionades amb els mateixos.

8.2 ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA informa que la base legítima que empara els tractaments indicats és l’existència d’un interès legítim, així mateix pel que fa a la instal·lació de cookies es troben legitimats en l’existència del consentiment prestat per part dels interessats o, en el cas, dels representants legals dels mateixos.

ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA informa que les dades seran conservades mentre perduri el consentiment prestat per l’Usuari, exceptuant aquells casos en què estiguem obligats legalment a la seva conservació.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, l’Usuari podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com a la retirada del consentiment prestat per al tractament dels mateixos.

D’acord amb el que estableix l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i digues

Així mateix, ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA informa que en el cas que l’Usuari introdueixi dades en els formularis dels llocs web de tercers, seran aquests últims els responsables de les dades de caràcter personal, i els que han d’adoptar les mesures tècniques descrites en l’apartat dels presents Termes i Condicions d’Ús.

ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament, dels quals l’Usuari disposa i que poden ser exercits davant ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA. D’acord amb el capítol III del RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos .Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-ne relació a la informació que es trobi sota el control de ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.

Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.

Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.

Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de ASSOCIACIÓ EMPLEATS GRUP ENDESA CATALUNYA.

El mer accés als llocs web, així com de tot o part dels seus continguts i serveis, implica l’acceptació i compliment obligatori, prèviament a l’accés i sense reserves, del present avís legal.

Barcelona, ​​a 1 d’abril de el 2019.